การปลอมแปลงเอกสารหรือหนังสือรับรอง หากพบ สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่อนุมัติหรือยกเลิกทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

กลุ่มสินค้า
พื้นที่
ค้นหาผู้ประกอบการ
ตัวอย่างหนังสือรับรอง
*** แสกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูล หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME ***

วิดีโอแนะนำการลงทะเบียน

วิดีโอแนะนำการค้นหาสินค้า